KVKK: Aydınlatma Metni

KVKK: Aydınlatma Metni

27 Mart 2023 2023-06-08 19:44

Değerli öğrencilerimiz ve sevgili velilerimiz,

Martı Sanat Akademi ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin korunmasının sağlanması, bir eğitim kurumu olan akademimizin öncelikli amaçlarından biri olup, size iyi bir sanat eğitimi sunmakla beraber, bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi de tam bir gizlilik içinde ve hukuka uygun olarak işlemeyi de ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

Evliya Çelebi Mahallesi Sahil Bulvarı Elexia A Blok No: 6/175, 34944 Tuzla, İstanbul adresinde bulunan ve ticari unvanı Ekin Tekelioğlu / Martı Sanat Akademi olan Martı Sanat Akademi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Akademimiz tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Martı Sanat Akademi; almış olduğunuz eğitim hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim verileriniz, kimlik verileriniz, sağlık verileriniz, mahkûmiyet ve güvenlik verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, eğitim verileriniz ve kılık kıyafete ilişkin verilerinizi

  • Martı Sanat Akademi ile imzalamış olduğunuz Eğitim Hizmet Sözleşmesi (Genel Eğitim, Yıllık Program, Bale, Dans, Müzik Eğitimi Kayıt Koşulları) tahtında Martı Sanat Akademi’nin üstlenmiş olduğu dans, bale, müzik, resim, drama ve fotoğrafçılık eğitimi hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi ve Martı Sanat Akademi tarafından sizlere taahhüt edildiği şekliyle sunulabilmesi,
  • Martı Sanat Akademi tarafından verilen eğitim hizmetlerin geliştirilmesi, tanıtımı, yürütülmesi ve iyileştirilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. Martı Sanat Akademi, almakta olduğunuz eğitim hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden, ilgili olanlarını (kimlik bilgisi, telefon numarası, mail adresi, adres bilgileri, işitsel/görsel verileriniz) Martı Sanat Akademi’nin birlikte çalıştığı sosyal medya ajansı ve SMS ajansına yukarıda yer alan amaçlarla aktarmaktadır. Ayrıca sağlanan hizmetlerin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca ilgili olan (ad-soyad, banka hesap bilgisi gibi) kişisel verileriniz ilgili danışmanlık sağlayan kişilere de bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla aktarılmaktadır. Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, dans, bale, müzik, resim, fotoğrafçılık gibi sanat eğitimi hizmetlerinin verilebilmesi için; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fikranin (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun (Martı Sanat Akademi’nin) meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. İletişim ve kimliğe ilişkin kişisel verileriniz yüz yüze, elektronik posta ve diğer elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta olup, yukarıda yer verilen, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil, diğer kişisel verileriniz Martı Sanat Akademi yetkilileri ile yapacağınız yüz yüze görüşmelerde sizlerden doğrudan ve otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

Bilmenizi isteriz ki Martı Sanat Akademi öğrencileri ve uygulanabildiği hallerde yasal temsilcileri, diledikleri zaman Martı Sanat Akademi’ye başvurarak kendileriyle ilgili, 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, 
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  5. İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 
  6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olup söz konusu haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Evliya Çelebi Mahallesi Sahil Bulvarı Elexia A Blok No: 6/175, 34944 Tuzla, İstanbul adresine iletebileceklerdir. 

 

Saygılarımızla,
Martı Sanat Akademi